Algemene voorwaarden

Definities
“Leadweb” is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen, onder nummer 01166675.
“Klant” is de afnemer van een product of dienst van Leadweb.
“Overeenkomst” is de overeenkomst die door beide partijen getekend wordt vóórdat Leadweb overgaat tot levering aan de Klant.

1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van Leadweb. Leadweb is gerechtigd op elk moment de Algemene Voorwaarden aan te passen. Een laatste versie van deze Algemene Voorwaarden wordt op aanvraag gratis verstrekt.

2. Aanbiedingen en offertes
Door Leadweb gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, en zijn onder geen enkele voorwaarde bindend. Alle uitgegeven offertes hebben een geldigheid van 30 werkdagen.

3. Overeenkomsten
In een Overeenkomst staan de definitieve afspraken over het door Leadweb aan de Klant te leveren product. In de Overeenkomst staan de technische en grafische details, de prijsopgave en leveringsdata. In sommige gevallen dient de Klant informatie aan te leveren aan Leadweb. Hiervoor wordt in de Overeenkomst een uiterlijke datum vastgesteld. Wanneer de Klant op deze datum geen of onvoldoende informatie aan Leadweb heeft geleverd, is Leadweb gerechtigd de leveringsdatum van het eindproduct en eventuele tussenproducten te wijzigen.
Een Overeenkomst is slechts bindend wanneer:
a. Expliciet vermeld is dat het een Overeenkomst betreft
b. Dit document voorzien is van een handtekening van Leadweb of een vertegenwoordiger van Leadweb en van de Klant of een vertegenwoordiger van de Klant
c. Schriftelijk door Leadweb een levertermijn is vastgesteld Leadweb heeft het recht om het sluiten van een Overeenkomst te weigeren.

4. Prijzen
Alle vermelde prijzen zijn exclusief de geldende BTW (hoog tarief, 21%), tenzij anders vermeld. Indien Leadweb schriftelijk kan aantonen dat de kostprijs van een product de verkoopprijs overschrijdt, is Leadweb gerechtigd de verkoopprijs te verhogen. Dit geeft de Klant niet het recht de Overeenkomst te ontbinden.

5. Levering
Het moment van levering is wanneer volgens Leadweb aan alle technische eisen van de Overeenkomst is voldaan. Bij de levering wordt het eindproduct door Leadweb en de Klant gezamenlijk gecontroleerd op eventuele gebreken of gewenste wijzigingen. Deze worden, indien door Leadweb erkend, en indien mogelijk, binnen 7 (zeven) dagen na levering aangepast.

6. Betaling
Leadweb is gerechtigd een vooruitbetaling te eisen, en kan zelf de hoogte van de vooruitbetaling bepalen, tot maximaal het totale factuurbedrag. Standaard is 50% bij aanvang van het project. Na levering van het eindproduct dient de Klant binnen 14 (veertien) dagen het volledige factuurbedrag te hebben voldaan aan Leadweb. Indien de Klant hieraan niet heeft voldaan, is Leadweb gerechtigd tot maximaal 2 (twee) maal het factuurbedrag in rekening te brengen, plus eventuele incassokosten. Tevens is Leadweb gemachtigd de website offline te halen totdat het factuurbedrag in zijn geheel is voldaan.

7. Eigendomsvoorbehoud en auteursrecht
Alle producten (audiovisueel, grafisch, dynamische websites en beheersystemen, etc…) van Leadweb worden onder licentie verstrekt, tenzij anders vermeld. De producten blijven dus eigendom van Leadweb. De klant krijgt door middel van een licentie het gebruiksrecht voor deze producten. Dit recht is zonder schriftelijke toestemming van Leadweb niet overdraagbaar. Bij levering van een product blijven de auteursrechten in handen van Leadweb. Dit houdt in dat de Klant eventuele wijzigingen in het onder licentie geleverde product niet mag uitvoeren. Leadweb behoudt het auteursrecht op de ontwerpen van de website. Opdrachtgever verkrijgt automatisch na het voldoen van het volledige factuurbedrag een beperkt overdraagbare licentie op het gebruiksrecht van de ontwerpen voor onbepaalde tijd. Dit vrijwaart opdachtgever van verdere kosten voor het gebruik en doorontwikkeling van de opgeleverde ontwerpen. Deze licentie is niet overdraagbaar anders dan bij verkoop van de gehele opdrachtgevende onderneming/stichting en omvat uitsluitend het gebruik van de ontwerpen voor het doeleinde zoals door opdrachtgever voorgenomen en beschreven in deze offerte. Daarnaast verleent de licentie het recht op doorontwikkeling door andere partijen dan Leadweb mits met behoudt van (gedeelde) naamsvermelding van Leadweb. Leadweb dient altijd schriftelijk op de hoogte gesteld te worden van doorontwikkelingen door een derde partij. Door middel van een Akte van Overdracht kan Leadweb de auteursrechten overdragen aan de Klant. Hiervoor mag Leadweb een nader te bepalen bedrag aan de Klant in rekening brengen.

8. Aansprakelijkheid
Leadweb is niet aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, voortvloeiend uit of ontstaan door gebreken aan geleverde producten en diensten, of onjuiste of niet tijdige levering van producten en diensten aan de Klant. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), gegevensverlies of -vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van producten en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten. Leadweb is niet aansprakelijk voor de door de afnemer of derden geleden schade, door toedoen van Leadweb of door Leadweb geleverde producten en diensten. Leadweb kan bij het niet halen van de deadline niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen voor de klant. Leadweb is niet aansprakelijk bij het niet kunnen nakomen van de (eventuele) overeengekomen deadline. De afnemer vrijwaart Leadweb en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door Leadweb geleverde producten en diensten. De aansprakelijkheid van Leadweb uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is nooit hoger dan het factuurbedrag.

9. Retentierecht
Alle producten blijven eigendom van Leadweb totdat het volledige factuur bedrag betaald is door de weder partij. Leadweb is gerechtigd het retentie recht toe te passen indien er niet betaald wordt na de afgesproken termijn. Meer informatie over dit punt kunt u vinden op Art. 1612 B.W.